Ảnh hưởng hàm lượng khoáng talc và khả năng tương tác pha đến tính chất cơ lý và độ dẫn nhiệt của vật liêu compozit trên cơ sở polypropylen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61369Ảnh hưởng hàm lượng khoáng talc và khả năng tương tác pha đến tính chất cơ lý và độ dẫn nhiệt của vật liêu compozit trên cơ sở polypropylen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61369