Hiệu quả ức chế các đặc tính ung thư của PLX4720 trên dòng tế bào melanoma A375M.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61504Hiệu quả ức chế các đặc tính ung thư của PLX4720 trên dòng tế bào melanoma A375M.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61504