Định lượng đồng thời ibuprofen, naproxen, diclofenac và bezafibrate trong nước tiểu bằng phương pháp điện di mao quản vùng kết hợp chiết pha rắn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61569Định lượng đồng thời ibuprofen, naproxen, diclofenac và bezafibrate trong nước tiểu bằng phương pháp điện di mao quản vùng kết hợp chiết pha rắn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61569