Áp dụng phương pháp nhìn trước công nghệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61649Áp dụng phương pháp nhìn trước công nghệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61649