Biến đổi xã hội và văn hóa ở làng Công giáo từ sau đổi mới đến nay (Nghiên cứu trường hợp làng Thạch Bích, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61670Biến đổi xã hội và văn hóa ở làng Công giáo từ sau đổi mới đến nay (Nghiên cứu trường hợp làng Thạch Bích, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61670