Tối ưu hóa tập lệnh trong thiết kế ASIP = instruction set optimization in designing ASIP : Sách chuyên khảo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61718Tối ưu hóa tập lệnh trong thiết kế ASIP = instruction set optimization in designing ASIP : Sách chuyên khảo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61718