Đánh giá môi trường chiến lược : phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61735Đánh giá môi trường chiến lược : phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61735