Giáo trình động lực học môi trường lớp biên khí quyển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61736Giáo trình động lực học môi trường lớp biên khí quyển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61736