Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia Rơnghen và Gamma

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61741Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia Rơnghen và Gamma

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61741