Sinh lý học thực vật : giáo trình dùng cho sinh viên khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61750Sinh lý học thực vật : giáo trình dùng cho sinh viên khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61750