Bài tập đàn hồi ứng dụng : dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng khối kỹ thuật và học viên Cao học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61753Bài tập đàn hồi ứng dụng : dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng khối kỹ thuật và học viên Cao học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61753