Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61763Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61763