Hoạt tính ức chế Pepsin và Protease HIV-1 của các cao chiết và hoạt chất Acid maslinic từ dược liệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61766Hoạt tính ức chế Pepsin và Protease HIV-1 của các cao chiết và hoạt chất Acid maslinic từ dược liệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61766