Nâng cao hiệu năng xử lý giao tác với mô hình CSDL trong bộ nhớ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61816Nâng cao hiệu năng xử lý giao tác với mô hình CSDL trong bộ nhớ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61816