Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa dẫn xuất 23-hyđroxyđibenzoaza-14-crao-4-ete dưới tác dụng của Đimetyl Axetylen Đicacboxylat (DMAD)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61824Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa dẫn xuất 23-hyđroxyđibenzoaza-14-crao-4-ete dưới tác dụng của Đimetyl Axetylen Đicacboxylat (DMAD)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61824