HealthDL - Một hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu y tế lớn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61847HealthDL - Một hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu y tế lớn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61847