Viễn thám - GIS Nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61905Viễn thám - GIS Nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61905