Phương trình toán lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61951Phương trình toán lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61951