Bài tập thống kê : dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61982Bài tập thống kê : dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61982