Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng : giáo trình dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61985Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng : giáo trình dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61985