Hóa keo : hóa lý các hệ vi dị thể và hiện tượng bề mặt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61987Hóa keo : hóa lý các hệ vi dị thể và hiện tượng bề mặt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61987