Hướng dẫn học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học : dùng cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61989Hướng dẫn học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học : dùng cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61989