Giáo trình thực vật học : đại cương về giải phẫu, hình thái và phân loại học thực vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62045Giáo trình thực vật học : đại cương về giải phẫu, hình thái và phân loại học thực vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62045