Bài tập vật lý đại cương. Tập 2, Điện - Dao động - Sóng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62057Bài tập vật lý đại cương. Tập 2, Điện - Dao động - Sóng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62057