Thực tập thạch học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62060Thực tập thạch học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62060