Phát triển mô hình ứng dụng kết hợp trong chợ ứng dụng đám mây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62106Phát triển mô hình ứng dụng kết hợp trong chợ ứng dụng đám mây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62106