Tiếp tục nghiên cứu thành phần hóa học phần dưới mặt đất cây Phong Quỳ Sa pa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62110Tiếp tục nghiên cứu thành phần hóa học phần dưới mặt đất cây Phong Quỳ Sa pa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62110