Phát triển vườn ươm doanh nghiệp công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62127Phát triển vườn ươm doanh nghiệp công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62127