Thực hiện pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án dân sự - Qua thực tiễn tỉnh Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62182Thực hiện pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án dân sự - Qua thực tiễn tỉnh Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62182