Nghiên cứu nấm Phytophthora palmivora gây bệnh thối đen quả ca cao và một số vi sinh vật đối kháng trong phòng trừ bệnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62185Nghiên cứu nấm Phytophthora palmivora gây bệnh thối đen quả ca cao và một số vi sinh vật đối kháng trong phòng trừ bệnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62185