Quản trị tinh gọn tại Công ty Truyền tải điện 1- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62192Quản trị tinh gọn tại Công ty Truyền tải điện 1- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62192