Ứng dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào dịch Pháp-Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62196Ứng dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào dịch Pháp-Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62196