Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62199Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62199