Một số hợp chất phân lập từ lá cây Khôi đốm (Sanchezia nobilis Hook.f.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62258Một số hợp chất phân lập từ lá cây Khôi đốm (Sanchezia nobilis Hook.f.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62258