Về bất đẳng thức bất định Heisenberg cho toán tử tích phân Fourier không unitar

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62318Về bất đẳng thức bất định Heisenberg cho toán tử tích phân Fourier không unitar

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62318