Quản lý hoạt động mua và xử lý nợ tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62331Quản lý hoạt động mua và xử lý nợ tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62331