Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62334Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62334