Về ước lượng metric Kobayashi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62352Về ước lượng metric Kobayashi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62352