Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện tự chủ ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62425Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện tự chủ ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62425