Nghiên cứu đề xuất định hướng quy hoạch không gian mở đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Hà Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62489Nghiên cứu đề xuất định hướng quy hoạch không gian mở đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Hà Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62489