Nghiên cứu đánh giá khả năng khử trùng nước sinh hoạt và ăn uống của nano Ag/silica

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62497Nghiên cứu đánh giá khả năng khử trùng nước sinh hoạt và ăn uống của nano Ag/silica

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62497