Một số phương pháp cơ bản giải bài toán cân bằng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62515Một số phương pháp cơ bản giải bài toán cân bằng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62515