Nghiên cứu môi trường và điều kiện lên men sản xuất thực phẩm chức năng Nattokinase tái tổ hợp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62516Nghiên cứu môi trường và điều kiện lên men sản xuất thực phẩm chức năng Nattokinase tái tổ hợp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62516