Nghiên cứu hoàn thiện chế phẩm vi sinh vật ứng dụng cho phân hủy kỵ khí trong môi trường nước biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62519Nghiên cứu hoàn thiện chế phẩm vi sinh vật ứng dụng cho phân hủy kỵ khí trong môi trường nước biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62519