Nghiên cứu khả năng phát thải của Hexaclobenzen (HCB) và đánh giá mức độ rủi ro từ sự phát thải trong quá trình đốt cháy của các hoạt động công nghiệp đến môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62525Nghiên cứu khả năng phát thải của Hexaclobenzen (HCB) và đánh giá mức độ rủi ro từ sự phát thải trong quá trình đốt cháy của các hoạt động công nghiệp đến môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62525