Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước tại Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga/Bộ Quốc Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62536Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước tại Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga/Bộ Quốc Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62536