Định danh nhân vật - một thủ pháp nghệ thuật trong sáng tác văn học (qua ngữ liệu "báu vật của đời" của Mạc Ngôn)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62560Định danh nhân vật - một thủ pháp nghệ thuật trong sáng tác văn học (qua ngữ liệu "báu vật của đời" của Mạc Ngôn)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62560