Quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62633Quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62633