Nghiên cứu đa dạng thành phần loài nấm rễ nội cộng sinh (Arbuscular Mycorrhiza) trong đất trồng ngô

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62642Nghiên cứu đa dạng thành phần loài nấm rễ nội cộng sinh (Arbuscular Mycorrhiza) trong đất trồng ngô

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62642