Nghiên cứu điều chế poly sắt clorua (PFC) và poly nhôm sắt clorua (PAFC) và ứng dụng trong xử lý nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62686Nghiên cứu điều chế poly sắt clorua (PFC) và poly nhôm sắt clorua (PAFC) và ứng dụng trong xử lý nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62686